Breaking News
Home / พื้นที่รับผิดชอบ / เขตพื้นที่รับผิดชอบ

เขตพื้นที่รับผิดชอบ

สถานที่ตั้ง

           สถานีตำรวจภูธรวังสมบูรณ์ ตั้งอยู่ภายในศูนย์ราชการอำเภอวังสมบูรณ์ เลขที่ ๙๑๙ ทางหลวง-

          แผ่นดินหมายเลข ๓๑๗ (สระแก้ว – จันทบุรี) หมู่ที่ ๔  ตำบลวังสมบูรณ์  อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัด                 สระแก้ว   รหัสไปรษณีย์ ๒๗๒๕๐ มีระยะห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ประมาณ ๗๕ กิโลเมตร

         และมีระยะห่างจาก   กรุงเทพมหานคร ประมาณ ๓๐๐ กิโลเมตร

พื้นที่รับผิดชอบ

                                พื้นที่รับผิดชอบประมาณ ๓๘๙.๓๐ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒๔๓,๓๑๒.๕๐ ไร่

                                               แบ่งการปกครองออกเป็น ๓ ตำบล   จำนวน ๔๘ หมู่บ้าน

                                    – ตำบลวังสมบูรณ์                                       จำนวน ๑๗ หมู่บ้าน

                                    – ตำบลวังทอง                                              จำนวน ๑๗ หมู่บ้าน

                                    – ตำบลวังใหม่                                              จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน     

                                           เจ้าหน้าที่ตำรวจ ๑ นาย รับผิดชอบพื้นที่ประมาณ ๗.๐๗๘ ตารางกิโลเมตร

                                                                            อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ            ติดต่อกับ        อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

                                        ทิศใต้                ติดต่อกับ    อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

                                        ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ    อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

                                       ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ    อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรีและอำเภอท่าตะเกียบ

                                                                        จังหวัดฉะเชิงเทรา

About suthep prasaigum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*