Breaking News
Home / พันธกิจ / พันธกิจ

พันธกิจ

  • พันธกิจ “MISSION
  • ๑. ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  • ๒. บังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล
  • ๓. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและชุมชน และรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรให้เป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธา
  • ๔. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้างเครือข่ายชุมชนและองค์กรทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม
  • ๕. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์กร
  • ๖. ปฏิบัติภารกิจและช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์
  • ค่านิยมหลัก

“สมรรถนะ  สุจริตเป็นธรรม  ประชาชนเป็นศูนย์กลาง  บริการด้วยใจ

“เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน”

      ตำรวจมืออาชีพ ต้องเป็นข้าราชการตารวจที่มีความรู้ ความสามารถ รู้ลึก รู้รอบ รู้จริง ในงานที่ทำและต้องเป็นคนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง อดทน เสียสละ ต้องขยัน และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สิ่งสาคัญที่สุดต้องตระหนักเสมอว่า นายที่แท้จริงของข้าราชการตารวจคือประชาชนทั้งประเทศ

วิสัยทัศนค่านิยม (Core Values) หมายถึง ความคิดหรือความเชื่อร่วมกันขององค์การ ซึ่งได้รับการพิจารณาแล้วว่า มีคุณค่า มีประโยชน์ ถูกต้องเหมาะสม ดีงาม สมควรประกาศไว้เพื่อกากับให้บุคลากรในองค์การยึดถือและประพฤติปฏิบัติตามอันได้แก่

-สมรรถนะ (Competency)

-สุจริต เป็นธรรม (Overall Fairness) ๓

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการตารวจภูธรภาค 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

-ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People Oriented)

-บริการด้วยใจ (Service Mind)

สมรรถนะ (Competency) หมายถึง ความรู้ ทักษะ และพฤตินิสัยที่จาเป็นต่อการทางานของบุคคลให้ประสบผลสาเร็จสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป

สุจริตเป็นธรรม (Overall Fairness) หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เสมอภาค เที่ยงธรรม สามารถตรวจสอบได้

ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People Oriented) หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตารวจต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ทั้งอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน

บริการด้วยใจ (Service Mind) หมายถึง การมีจิตสานึกและให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจอย่างเท่าเทียมกัน

 

 

 

 

About suthep prasaigum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*