Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินตอบแทนบุคคลภายนอก ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารหรือเบาะแสการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง

ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินตอบแทนบุคคลภายนอก ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารหรือเบาะแสการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง

About suthep prasaigum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*