Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชาสัมพันธ์ การป้องกันเหตุ ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยช่องทางการแจ้งเหตุศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 หรือสายด่วนรถหาย 1192 ทางศูนย์วิทยุสื่อสาร สภ.วังสมบูรณ์ 037- 449797-8

ประชาสัมพันธ์ การป้องกันเหตุ ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยช่องทางการแจ้งเหตุศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 หรือสายด่วนรถหาย 1192 ทางศูนย์วิทยุสื่อสาร สภ.วังสมบูรณ์ 037- 449797-8

ประชาสัมพันธ์ การป้องกันเหตุ ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยช่องทางการแจ้งเหตุศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 หรือสายด่วนรถหาย 1192 ทางศูนย์วิทยุสื่อสาร สภ.วังสมบูรณ์ 037- 449797-8

About suthep prasaigum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*