Breaking News
Home / ประวัติสถานี

ประวัติสถานี

ประวัติความเป็นมา

                เดิมสถานีตำรวจภูธรวังสมบูรณ์ เป็นเพียงที่พักสายตรวจตำบลวังสมบูรณ์ อยู่ในความรับผิดชอบ

             ของสถานีตำรวจภูธรอำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว มีเนื้อที่ประมาณ ๑๐๐ ตารางเมตร ตั้งอยู่บริเวณริม

          ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๗ (สระแก้ว–จันทบุรี) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังน้ำเย็น

            จังหวัดสระแก้ว  ต่อมากระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศแบ่งเขตท้องที่อำเภอวังน้ำเย็น ตั้งเป็นกิ่งอำเภอ

         วังสมบูรณ์   เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๐ มีระดับสารวัตร เป็นหัวหน้าสถานีตำรวจ โดยครั้งแรกได้ปรับ

             ปรุงที่พักสายตรวจตำบลวังสมบูรณ์เป็นที่ทำการของสถานี ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ได้มีการ

              ปรับระดับ หัวหน้าสถานีตำรวจ เป็น รองผู้กำกับการ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดสรรงบประมาณมา

                  ให้ทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจแห่งใหม่ ณ บริเวณศูนย์ราชการอำเภอวังสมบูรณ์  เลขที่       

                  ๙๑๙ หมู่ที่  ๔ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว มีเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๗๖ ตารางวา และได้ย้าย

                  มา อยู่ ณ อาคารที่ทำการแห่งใหม่ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕  ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอวัง

                  สมบูรณ์ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๐ และปรับระดับหัวหน้าสถานีเป็นสารวัตรใหญ่ จนกระทั่ง เมื่อวันที่ ๑๖                      มกราคม ๒๕๕๑ จึงได้รับการปรับระดับหัวหน้าสถานี เป็นผู้กำกับการ ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

                วิสัยทัศน์ของสถานีตำรวจภูธรวังสมบูรณ์

                   “ มุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านบริการ         บริหารงานด้วยความโปร่งใส

                    ให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา           พัฒนาหน่วยงานอย่างก้าวไกล ”

                คำขวัญของอำเภอวังสมบูรณ์

                    “ คณานับพืชเศรษฐกิจ                            แหล่งผลิตโคนมที่ยิ่งใหญ่

                    ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสวยใส            อ่างเก็บน้ำใหญ่พระสะทึง ”